Kontakt | Cenník služieb
 
Prihlásenie
  Najnovšie pohľadávky
(P=ponuka, D=dopyt)
• Ricardo Slovakia, s. r. o., Žilina
11.11.2013 ()
• PRVÁ NITRIANSKÁ REALITNÁ s.r.o., Nitra
11.11.2013 ()
• Centrum realít - Slovakia s.r.o., Trenčín
11.11.2013 ()
• 2T Reality, s.r.o., Žilina
11.11.2013 ()
• Eva Gálková-MFG, Dulov
11.11.2013 ()
• ZATOX International s. r. o., Bratislava
11.11.2013 ()
• Wavo Logistic, s.r.o., Bratislava
11.11.2013 ()
• VOD - ŠPED - TRANS - LOG. spol. s r.o., Detva
11.11.2013 ()
• JPM Logistic, s.r.o., Stráža
11.11.2013 ()
• Ing. Jozef Krivek – ATLANTIQUE, Žiar nad Hronom
11.11.2013 ()
• Holzhauer Slovakia, s.r.o., Senica
11.11.2013 ()
• Highway 66 s.r.o., Malacky
11.11.2013 ()
• Feritrans, s.r.o., Dubnica n/Váhom
11.11.2013 ()
• DUO šped, s.r.o., Bratislava
11.11.2013 ()
• Danka Dubná - EUROTRANS, Bánovce nad Bebravou
11.11.2013 ()

 
  Výklad právnych predpisov

Odplatné postúpenie pohľadávok a zápočet pohľadávok z polohy zákonov :

 • Zákon č. 40/64 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník)

 • Zákon č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník) • - Ustanovenia riešiace odplatné postúpenie pohľadávok
  - Vzor zmluvy o postúpení pohľadávky

  - Ustanovenia riešiace zápočet pohľadávok
  - Vzor zmluvy o zápočte pohľadávok


  Ustanovenia riešiace odplatné postúpenie pohľadávok:

  Je potrebné si preštudovať znenie následne menovaných ustanovení a aplikovať ich v jednotlivých konkrétnych zmluvách o postúpení pohľadávok.

  Postúpenie pohľadávok je možné realizovať:
 • prostredníctvom špecializovanej sprostredkovateľskej firmy. Túto oblasť rieši Obchodný zákonník v §642-§651 (Zmluva o sprostredkovaní)

 • prostredníctvom mandatára. Túto oblasť rieši Obchodný zákonník v §566-§576 (Mandátna zmluva).

 • ak má jasnú predstavu (či už postupca, alebo postupník) napr. zo systému slovKREDIT.sk - Burza pohľadávok, môže túto činnosť realizovať vo vlastnej réžii s využitím služieb príslušnej právnej poradne.


 • Vlastné postúpenie pohľadávok rieši §524 - §530 Občianskeho zíkonníka:
 • Veriteľ môže svoju pohľadávku aj bez súhlasu dlžníka postúpiť písomnou zmluvou inému subjektu,

 • § 525 stanovuje, ktoré pohľadávky je možné a ktoré nie je možné postúpiť,

 • § 526 stanovuje povinnosti postupcu resp. postupníka pri postúpení pohľadávky,

 • § 527 pojednáva o ručení postupcu voči postupníkovi za postúpenú pohľadávku

 • § 528 stanovuje ostatné povinnosti postupcu voči postupníkovi

 • § 529 stanovuje práva a povinnosti dlžníka voči postupníkovi

 • § 530 rieši ostatné väzby medzi postupcom, postupníkom a dlžníkom


 • Z celkového pohľadu však je dôležité, že postupca (majiteľ pohľadávky) nepotrebuje súhlas svojho dlžníka na realizovanie odplatného postúpenia pohľadávky postupníkovi (novému majiteľovi pohľadávky). Ak sa pre tento krok rozhodne, veriteľ musí jeho vôľu akceptovať.

  Pred resp. pri uzatváraní zmluvy o postúpení pohľadávky je potrebné upozorniť na:
 • §323 a §387 - §408 Obchodného zákonníka , ktoré pojednávajú o uznaných a premlčaných (nedobytných) pohľadávkach. Pri postúpení (odplatnom prevode) pohľadávky doporučujem vyžadovať v zmluve prehlásenie postupcu, že pohľadávka nie je premlčaná


 • návrat nahor

  Vzor zmluvy o postúpení pohľadávky


  Zmluva o postúpení pohľadávky
  uzatvorená v zmysle § 524 Občianskeho zákonníka

  čl. I.
  Zmluvné strany

  1. ................................................. (meno obchodnej spoločnosti) so sídlom v ......................., ul. ................................ IČO ...................................... v zastúpení konateľom ................ ...........................,

  (ďalej ako postupca)

  a


  2. . ................................................. (meno obchodnej spoločnosti) so sídlom v ......................., ul. ................................ IČO ...................................... v zastúpení konateľom ................ ...........................,

  (ďalej ako postupník)  čl. II.
  Predmet zmluvy

  2.1 Postupca je veriteľom pohľadávky, ktorú má podľa (spôsob vzniku pohľadávky) ......... .................... zo dňa .........................., sp. zn. ............................., voči ....................................., so sídlom v ................................, ul. ................................., IČO ......................... v nominálnej hodnote ..............................

  2.2 Postupca týmto postupuje postupníkovi pohľadávku špecifikovanú v bode 2.1. tejto zmluvy vo výške ................................ Sk,

  2.3 Na základe tejto zmluvy je oprávnený postupník voči (meno obchodnej spoločnosti) ................................... so sídlom v ............................, ul. ....................., IČO ................. na výplatu sumy vo výške ........................Sk (slovom .................................................... slovenských korún).


  čl. III.
  Práva a povinnosti zmluvných strán


  3.1. Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto zmluvou a ust. §524 - §530 Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

  3.2. Do úplného vymoženia pohľadávky postupníkom, ručí za postúpenú pohľadávku postupca.

  3.3. Postupca odovzdáva súčasne s podpisom tejto zmluvy postupníkovi dokumentáciu k pohľadávke špecifikovanej v bode 2.1. tejto zmluvy.

  3.4. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva nebola dojednávaná v tiesni, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, rozumejú jej, uznávajú jej vzájomnú výhodnosť a na znak súhlasu ju podpisujú.  V .........................., dňa .................


  Postupca v zastúpení konateľom (meno, priezvisko, titul) ...................................


  Postupník v zastúpení konateľom (meno, priezvisko, titul) ...................................  návrat nahor

  Ustanovenia riešiace zápočet pohľadávok:

  Možnosť zápočtu rieši §580 - §581 Občianskeho zákonníka ako základná právna úprava:
  - ktoré pohľadávky a kedy sú spôsobilé na započítanie,
  - nepoužijú sa ustanovenia, ktoré pohľadávky nie sú spôsobilé na započítanie (platí Obchodný zákonník)

  Zápočet pohľadávok z obchodno-záväzkových vzťahov rieši §358 - §364 Obchodného zákonníka:
  - Na započítanie sú spôsobilé pohľadávky, ktoré možno uplatniť na súde,
  - Proti splatnej pohľadávke nemožno započítať nesplatnú pohľadávku, okrem prípadov, že ide o pohľadávku voči dlžníkovi, ktorý nie je schopný plniť svoje peňažné záväzky,
  - Ak pohľadávka bola postupne prevedená na niekoľko osôb, môže dlžník použiť na započítanie iba pohľadávku, ktorú mal v čase prevodu voči prvému veriteľovi a pohľadávku, ktorú má voči poslednému veriteľovi. Ide o prípady nielen pri postúpení pohľadávky podľa §524 a nasl. Občianskeho zákonníka, ale aj pri predaji podniku, premene obchodnej spoločnosti na inú formu obchodnej spoločnosti alebo družstvo, pri splynutí, zlúčení alebo rozdelení spoločnosti, vložení podniku do obchodnej spoločnosti a pod.
  - Započítanie pohľadávok môže byť uskutočnené:
  a) jednostranným právnym úkonom za splnenia podmienok, ustanovených Obchod. zákonníkom a Občianskym zákonníkom,
  b) vzájomná dohoda strán, na základe ktorej je možné započítať akékoľvek vzájomné pohľadávky.

  návrat nahor

  Vzor zmluvy (dohody) o zápočte pohľadávok  D o h o d a

  o vzájomnom započítaní pohľadávok


  Zmluvná strana v 1. rade: ...................................................
  zastúpená: ..................................
  IČO: ....................

  a
  Zmluvná strana v 2. rade: .....................................................
  zastúpená: ..................................
  IČO: .....................

  uzatvárajú túto
  dohodu o vzájomnom započítaní pohľadávok


  1. Zmluvná strana v 1. rade má voči zmluvnej strane v 2. rade pohľadávku, a to vo výške Sk ..............., splatnej ............... z titulu ....................................................................

  2. Zmluvná strana v 2. rade má voči zmluvnej strane v 1. rade pohľadávku, a to vo výške Sk ..............., splatnej dňa ......... z titulu ...................................................................

  3. Zmluvné strany prehlasujú, že ich vzájomné pohľadávky sú započítateľné a zároveň prejavujú vôľu ich vzájomne započítať.
  (v prípade nerovnakej výšky pohľadávok je potrebné dohodnúť spôsob a termín vysporiadania rozdielu).

  4. Zmluvné strany prehlasujú, že túto dohodu uzatvorili slobodne, bez akýchkoľvek výhrad a vyjadruje ich skutočnú vôľu.


  V ................... dňa .....................


  Zmluvná strana v 1. rade: ......................................................


  Zmluvná strana v 2. rade: ......................................................  návrat nahor  JUDr. Gabriel Laktiš
  - komerčný právnik
  Číslo licencie: 366/91

  OFFICE:
  Kmeťkova ul. 4
  949 01 Nitra  Login
  Heslo
  Registrácia nového užívateľa
  Neprihlásení (neregistrovaní) užívatelia majú prístup do všetkých častí systému.
  V sekcii Burza pohľadávok im však nebude umožnený prístup ku kontaktným údajom záujemcu o kúpu alebo predaj pohľadávok. Taktiež nemôžu zadať svoje dopyty alebo ponuky pohľadávok do ponuky burzy.
  (vzor zobrazenia)

  Prihlásení (registrovaní) užívatelia môžu využívať všetky možnosti burzy pohľadávok.
  (vzor zobrazenia)

  Registrácia v burze pohľadávok je bezplatná.
  Chcete byť pravidelne informovaní o aktuálnom dianí na burze?
  Zadajte Váš e-mail, prosím:
  Celkový počet prístupov od 10.5. 2000:
  4550515 návštev slovKREDIT.sk

  © slovKREDIT.sk 2001-2009. Všetky práva vyhradené
  Hosted by :yegon. webmaster: web@slovKREDIT.sk